โครงการครูภาษาอังกฤษเพื่อโรงเรียนไทย

ความสำคัญ ที่มา

            มูลนิธิโยนก ได้เล็งเห็นว่าภาษาเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเรียนรู้ และ การสื่อสารของมนุษย์ ที่ทำให้เกิดการพัฒนาจวบจนปัจจุบัน ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง นอกจากภาษาประจำชาติที่มีความสำคัญ จำเป็นที่นักเรียน นักศึกษาต้องเรียนรู้ และใช้เป็นประโยชน์ ให้ได้ในโลกที่ไร้พรมแดนของการเรียนรู้ การติดต่อสื่อสาร และ การประกอบอาชีพ เป็นที่ยอมรับว่าการเรียนภาษาต่างประเทศ ที่ได้ผลต้องใช้ครูเจ้าของภาษามาช่วยสอนให้นักเรียนนักศึกษาเกิดทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และ การเขียนที่ถูกต้องชัดเจน แม่นยำ มีความมั่นใจจึงจะเกิดผล

            ปัญหาคือโรงเรียนไทยของเรากำลัง ขาดแคลนครูภาษาอังกฤษที่เป็นเจ้าของภาษา ที่จะมาช่วยทำให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษบรรลุผลได้ จึงเป็นที่มาของโครงการครูภาษาอังกฤษเพื่อโรงเรียนไทย  ( Teach Thailand Corps )  เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิโยนก และ มูลนิธิอเมริกัน-ไทย ( American – Thai Foundation)  สหรัฐอเมริกา ที่จะช่วยสนองความต้องการครูภาษาอังกฤษของโรงเรียนไทย โดยการสรรหาและคัดเลือกบัณฑิตที่มีคุณภาพจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกามาสอนในโรงเรียนไทย

            มูลนิธิอเมริกัน – ไทย และ มูลนิธิโยนก มีเครือข่ายมหาวิทยาลัย ในสหรัฐอเมริกาที่ร่วมมือช่วยเหลือ ในการคัดเลือกบัณฑิตที่มีคุณภาพ และ มีจิตอาสา เพื่อเข้าร่วมโครงการ ฯ มีการกลั่นกรองผู้สมัครในด้านผลการเรียน การทำงาน ประสบการณ์อาสาสมัครเพื่อสาธารณะ มีการสัมภาษณ์เพื่อประกอบการพิจารณา การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่สุด ให้เป็นครูภาษาอังกฤษในโครงการฯ เมื่อครูภาษาอังกฤษที่ได้รับการคัดเลือกเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้ว จะเข้ารับการอบรมหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทย และ ทำความคุ้นเคยกับสภาพการทำงานการเรียนการสอนของโรงเรียนและสิ่งแวดล้อม และทักษะต่างๆที่สำคัญจำเป็นที่จะใช้ชีวิตในประเทศไทย ได้อย่างเกิดประโยชน์ สะดวกสบาย มีสุขภาวะที่ดี และมีความปลอดภัย แล้วจึงเดินทางไปประจำโรงเรียนที่ร่วมโครงการในจังหวัดต่างๆ ปัจจุบันโครงการครูภาษาอังกฤษเพื่อโรงเรียนไทย ( Teach Thailand Corps ) ได้ดำเนินการและกำลังขยายเครือข่ายการดำเนินงานออกไปเรื่อยๆ