พันธกิจของมูลลนิธิโยนก

 พันธกิจหลักของมูลนิธิโยนกคือการก่อตั้งสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดลำปาง ได้แก่ มหาวิทยาลัยโยนก ในปี พ.ศ.2531 ในปี พ.ศ.2555  พร้อมทั้งการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัย   และ สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย   โดยได้มีการสนับสนุนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย และ โรงเรียนพันธมิตรอื่น ๆ ในการเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยังประเทศสหรัฐอเมริกา

            นอกจากนี้มูลนิธิโยนกยังได้จัดหาอาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา และนำนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระยะสั้น มาทำการสอน ณ มหาวิทยาลัย และ โรงเรียนเครือข่าย พร้อมทั้งสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ระหว่างประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา

            มูลนิธิโยนกมีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างนครลำปาง กับเมืองต่าง ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาระหว่างโรงเรียนในจังหวัดลำปาง  และโรงเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา มาอย่างต่อเนื่อง

            ในด้านการส่งเสริมการอ่าน มูลนิธิโยนกมีพันธกิจส่งเสริมการอ่านอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ผลักดันให้จังหวัดลำปางประกาศให้การอ่านเป็นวาระสำคัญของจังหวัด และได้จัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการอ่านของจังหวัดขึ้นมาดำเนินยุทธศาสตร์ส่งเสริมการอ่าน โดยบูรณาการทรัพยากรทุกภาคส่วนในการส่งเสริมการอ่าน

            พันธกิจที่สำคัญที่สุดอีกด้านหนึ่งคือ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยให้ดียิ่งขึ้น ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อ อาชีพการงาน และเตรียมพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชาวต่างประเทศอย่างเกิดผล  โดยการคัดสรรบัณฑิตที่ดี มีคุณภาพจากสหรัฐอเมริกา มาสอนในโรงเรียนไทย