ประวัติมูลนิธิโยนก

 มูลนิธิโยนกก่อตั้งขึ้นโดย  ดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยโยนกในปี   2531  โดยมี  ดร.ศุภชัย  พานิชภักดิ์ อดีตผู้อำนวยการองค์การการค้าโลก (WTO)  และ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานการค้าและพัฒนาองค์กรสหประชาชาติอังค์ถัด  (UNCTAD)  ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิ