นวัตกรรมและผลงานที่โดดเด่นของมูลนิธิโยนก

 1. ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จทอดพระเนตรโครงการมหาวิทยาลัยโยนก และเสด็จเปิดอาคารเรียน 6 อาคาร
 2. มูลนิธิโยนกเป็นมูลนิธิที่ร่วมกับสถาบันการศึกษา มูลนิธิ ประชาชน และองค์กรภาครัฐของสหรัฐอเมริกา โดยสามารถระดมทุนได้ต่อเนื่องตั้งแต่ก่อตั้งจนถึง ปัจจุบัน เป็นจำนวนเงินกว่า 7 ล้านเหรียญสหรัฐ
 3. ก่อตั้งมหาวิทยาลัยโยนก ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่
 •  ได้รับพระราชทานเหรียญทองดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรม ราชูปถัมภ์  โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • เป็นสถาบันอุดมศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยแห่งแรกของจังหวัดลำปางและเปิดคณะบริหารธุรกิจแห่งแรกของจังหวัดลำปาง
 • เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนอันดับที่ 25 ของประเทศไทย  เป็นอันดับ 3 ในภาคเหนือ  และเป็นอันดับ 1 ของจังหวัดลำปางที่เปิดสอนระดับปริญญาโท
 • เป็นมหาวิทยาลัยจากต่างจังหวัดแห่งแรกของประเทศ  ที่เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Yonok MBA)  ที่กรุงเทพฯ  โดยได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น  จำกัด (มหาชน)
 • เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอาจารย์จากต่างประเทศมาสอน ในอัตราส่วนต่อนักศึกษาสูงสุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย
 • เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอาจารย์ต่างประเทศจากมหาวิทยาลัยที่ขึ้นชื่อ  อาทิเช่น  Harvard University, Stanford University, Babson College, Wharton, Duke, Mercer University, Baylor University เป็นต้น
 • เป็นมหาวิทยาลัยที่บูรณาการวิชาชีวิต  วิชาชีพ  โดยเฉพาะการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสคิดค้น  เรียนรู้ด้วยตนเอง  พร้อมกับสร้างสรรค์ประสบการณ์ต่างๆ เพื่อการเรียนรู้  เช่น  กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท  การบำเพ็ญประโยชน์  การส่งเสริมการแสดงศิลปะ  ดนตรี  ศิลปวัฒนธรรม  รวมทั้งมีหลักสูตรที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนกีฬาที่หลากหลาย  เพื่อทักษะการกีฬาที่จะติดตัวไปตลอดชีวิต
 • เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ได้รับเกียรติจาก Dr. Herbert H. Reynolds อธิการบดีมหาวิทยาลัยเบย์เลอร์  (Baylor University)  ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ขึ้นชื่อของ Texas และสหรัฐอเมริกา  เพื่อรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   และ มีบุคคลที่สมควรยกย่องสดุดี  ซึ่งให้เกียรติรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์    ดังนี้    ท่านผู้หญิงสุมาลี    จาติกวนิช,    คุณพารณ   อิศรางกูล ณ อยุธยา,  คุณแม่เล็ก  พิชญกุล, คุณหญิงชัชนี  จาติกวณิช, คุณอโณทัย พรประภา, คุณ’รงษ์  วงษ์สวรรค์,   คุณธนินทร์  เจียรวนนท์,  นายบิล  เฮนเนกี้  และ ศ.ดร.ปุระชัย  เปี่ยมสมบูรณ์
 1. ได้จัดตั้งสถาบันวิจัยโยนกขึ้นในปี ค.ศ. 1988 ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยสูงสุดในจังหวัดลำปาง  อาทิเช่น
 • งานวิจัยผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ) ที่มีต่อจังหวัดลำปาง  เป็นเงินกว่า 1,000,000 บาท
 • งานวิจัยมุขปาถะ เป็นแห่งแรก  โดยทำ ชีวประวัติของ  แม่โต้ย  จิวะสันติการ  และ  รท.สวัสดี  ประหารข้าศึก
 • งานวิจัยแผนการลงทุนจังหวัดลำปาง ปี ค.ศ. 1994  เป็นเงิน 2,000,000 บาท
 • งานวิจัยอื่นๆ อีกมากมาย 
 1. ได้จัดตั้งสถาบันศิลปวัฒนธรรมโยนกขึ้น  โดยการสนับสนุนของ มูลนิธิ Jim  Thomson  โดย Henry Thomson  และแต่งตั้ง  นายศักดิ์  รัตนชัย   ศิลปินล้านนา  นักอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  เป็นผู้อำนวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรมโยนก
 2. มีการจัดการประชุมระดับท้องถิ่น ระดับชาติ  รวมถึงระดับนานาชาติบ่อยครั้ง  อาทิเช่น
 • การประชุมความร่วมมือไทย – สหรัฐฯ ในเชิงพัฒนาอดีต  ปัจจุบัน  และอนาคต  โดยความร่วมมือจากองค์การยูเสด  (USAID)  และหอการค้าไทย – สหรัฐฯ  (US – Thai Development Cooperation : Past, Present and Future, USAD Conference) 
 • การจัดประชุมวิกฤตน้ำมันและพลังงานของโลก (Energy Crisis) โดย Kent  ที่ปรึกษาพลังงานของประธานาธิบดี George Bush  ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและหนังสือพิมพ์  The Nation
 • การจัดการเสวนาเรื่องประเทศไทยในเวทีการค้าโลก โดย ดร.ศุภชัย  พานิชภักดิ์  และบันทึก  แพร่ภาพโดย Nations Chanel 
 • การเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันหมากล้อม (โก๊ะ) แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)
 • การเป็นเจ้าภาพการจัดการชำระปะวัติศาสตร์โยนก ร่วมกับ Yunan Institute of the Nationalities, สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • และการจัดการประชุมสัมมนากว่าร้อยครั้ง ตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการ  จนถึงปัจจุบัน
 1. จัดการบรรยายพิเศษที่มหาวิทยาลัย Johns Hopkins โดย John Erikson อดีตผู้อำนวยการ USAID และที่ปรึกษาธนาคารโลก
 2. จัดการบรรยายพิเศษที่ มหาวิทยาลัย Standford เรื่ององค์การการค้าโลก โดย ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ เป็นผู้บรรยาย
 3. จัดการบรรยายพิเศษที่ World Council of Trade of San Francisco, Dallas , Houston โดย ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ เป็นผู้บรรยาย  
 4. โครงการครูภาษาอังกฤษเพื่อโรงเยนไทยที่จะช่วยบรรเทาความขาดแคลนครูภาษาอังกฤษที่ดี มีคุณภาพ โดยการคัดสรรบัณฑิตที่ดีมีคุณภาพมาสอนในประเทศไทย